De Deutsch-Nieder­ländis­che Gesell­schaft zu Aachen (DNG) is een sedert 1971 be­staande vereniging. Het leden­be­st­and van de DNG be­staat zow­el uit in­di­viduele per­son­en als uit ver­te­gen­woor­di­gers van onder­ne­mingen, poli­tieke partijen, on­der­wijsin­stellin­gen en over­heden uit beide landen. De DNG heeft tot als doel­stelling: het be­vorder­en en in­tens­iver­en van de Duits-Neder­landse be­trekkin­gen in Eure­gio Maas-Rijn.

Voor dit doel biedt de vereniging haar leden en in­tro­ducés een gastv­rij plat­form voor het on­der­houden van grensov­er­s­chrijdende con­tac­ten en het uitwisselen van opvat­tin­gen over cul­turele, poli­tieke en eco­nomis­che thema’s van beide landen. De Deutsch-Nieder­ländis­che Gesell­schaft ziet zich als lob­by­ist voor het af­bouwen van hindern­is­sen, die de Duits-Neder­landse samen­werking in het grens­ge­bied van de Eure­gio Maas-Rijn be­lemmer­en.

Op het pro­gramma staan them­at­ische lezin­gen/sem­inars, groep­sreizen, mu­seum- en con­cert­bezoek­en, for­ums en bedrijfs­bezoek­en. Ver­der on­der­steunt de DNG pro­jec­ten, die bijdra­gen aan de ver­be­ter­ing van de Duits-Neder­landse be­trekkin­gen op zow­el eco­nomisch als op cul­tur­eel ge­bied.